Pierwsze wzmianki o szkole - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej

Przejdź do treści

Pierwsze wzmianki o szkole

O szkole
Pierwsza informacja o Szkole w Jabłoni Kościelnej datowana jest na 1819 rok. W. Jemielity odnalazł wzmiankę z 1828 roku o szkole w Jabłoni do której uczęszczało 8 chłopców. Ich edukacją zajmował się wówczas nauczyciel pan Seweryn Jabłoński. Późniejsze źródła wspominają o wikariuszu, nieznanym z nazwiska, który w 1830 roku uczył w tejże szkole. Natomiast w dalszych latach brak jest danych.

Dopiero lata 1873 - 1915 przynoszą nowe informacje. W tym okresie Jabłoń Kościelna posiadała szkołę jednoklasową. Oznaczało to że liczba uczniów w ciągu 3 kolejnych następujących po sobie lat, nie mogła przekroczyć 60 uczniów Szkoły takie miały tylko jednego nauczyciela. Przed 1873 rokiem był nim pan Euzebiusz Wąsowicz. W kolejnych latach funkcję tę pełnili:

 • Pan Tomasz Sobolewski (1873 - 1875).
 • Pan Jan Moczulski (1875 - 1878).
 • Pan Saweliusz Jefimow (1878).
 • Pan Stanisław Laskowski (1878 - 1888).

 • Pan Jan Płodowski (1888 - 1892).
 • Pan Piotr Siedzielewski (1893).
 • Pan Antoni Damionajlis (1894 - 1896).

Liczba uczniów w szkole z roku na rok rosła. W 1820 roku uczyło się tu tylko 13 chłopców. W 1892 w czerwcu było już 82 chłopców i 27 dziewcząt, natomiast w grudniu tego roku liczby te kształtowały się następująco: 68 chłopców i 20 dziewcząt. Trzy lata później (w 1895 roku) w czerwcu uczęszczało do szkoły 60 chłopców i tylko 3 dziewczynki. W grudniu liczba ta nieznacznie podniosła się (61 chłopców i 8 dziewcząt). Materiały źródłowe wskazują, że pierwszego października 1899 roku uczniów szkoły było łącznie 98 w tym 78 chłopców i 19 dziewcząt.
Zastanawiający jest fakt, że przy tak dużej liczbie uczniów, nigdzie nie ma wzmianki o kilku nauczycielach, którzy pracowaliby w tej placówce. Witold Jemielity podaje, że w latach 1896 - 1914, kiedy liczba uczniów ciągle rosła nauczał tan jedynie pan Jan Kowalski. Ten sam autor odnotowuje dokładny rejestr wielu uczniów uczęszczających do szkoły w Jabłoni Kościelnej w 1899 roku. Liczba ośmiolatków - 16 uczniów, przedział 8 - 9 lat - to 19 uczniów.
Dziewcząt i chłopców w wieku 9 -10 lat było 25, a 10 - 12 lat 26. starszych uczniów, to znaczy w wieku 12 - 14 lat zapisanych było 12. powyżej 14 roku życia nie zanotowano żadnego ucznia.
Pierwsze budynki szkolne tworzono przy Kościołach w 1895 roku. Szkoła w Jabłoni Kościelnej mieściła się w starym domu parafialnym. Były tam bardzo trudne warunki pracy, ciasnota i wilgoć. Szkołę przygotowano tylko na 19 dzieci, a tymczasem uczyło się w niej aż 70 uczniów. Należało więc zmienić tę sytuację. W 1905 wybudowano drewnianą szkołę, która zapewniała odpowiednie pomieszczenia i urządzenia wewnętrzne dla dzieci i nauczycieli.
W latach 1922 - 1924 wieś miała już trzyklasową szkołę. Liczba uczniów zwiększała się tu rokrocznie:

 • rok 1922 - 145 uczniów;
 • rok 1923 - 183 uczniów;
 • rok 1924 - 210 uczniów;
 • rok 1925 - 220 uczniów;

Kolejne lata to niewielki spadek liczby uczniów:

 • rok 1930 - 213 uczniów;
 • rok 1935 - 200 uczniów;

Najwięcej bo aż trzech nauczycieli zatrudniono w roku 1932. Byli to: pani Maria Brzoskówna, pani Maria Grzegorczykówna i pan Stanisław Wojciechowski. W czasie II wojny światowej w Jabłoni Kościelnej odbywało się tajne nauczanie.
W pierwszej kronice szkolnej z 1955 roku zostały opisane początki budowy nowej szkoły i związane z tym problemy inicjatorów pomysłów jej powstania. We wrześniu 1955 roku szkoła mieściła się w dwóch budynkach wynajętych i jednym własnym. Uczęszczało do niej aż 214 uczniów, dlatego w klasach było bardzo ciasno. Zdarzało się że dzieci siedziały po troje w jednej ławce, stan szkoły był opłakany. Jeden z budynków został zdewastowany przez nieklasyfikowanych uczniów z zeszłego roku.
Ogólnie poziom naukowy szkoły był bardzo niski. Kierownikiem szkoły był pan Jan Kryński. Oprócz niego pracowało sześcioro nauczycieli.
Rok później (1956 -1957) do szkoły uczęszczało 223 uczniów. Chcąc podnieść poziom szkoły Rada Pedagogiczna pozostawiła w tych samych klasach na rok następny aż 48% uczniów, którzy nie nadążają z programem.
 

W dniu 4.02.1956 zorganizowano pierwsze zebranie w sprawie budowy szkoły i powołano Komitet Budowy Szkoły. W marcu tego roku rozpoczęła się walka o plac pod budowę szkoły, ponieważ budowy szkoły znalazł zagorzałych oponentów. Równocześnie niektórzy gospodarze zobowiązali się wpłacić na budowę szkoły po 50 złotych z jednego hektara. Kiedy na dobre miała rozpocząć się budowa przeciwnicy zaczęli podburzać ludność by nie oddawać placu pod budowę. Plac był własnością członków spółdzielni "Nasz sklep", a później GS Piekuty. Rada GS Piekuty natomiast w marcu 1958 roku przyznała szkole 1350 metrów placu, co zostało uprawomocnione aktem notarialnym.
Jednak przeciwnicy budowy nie rezygnowali i chcieli zwolnić ze stanowiska kierownika szkoły pana Jana Kryńskiego. W wyniku uporczywej i długiej walki, która trwała od marca 1957 roku do maja 1959 roku i oparła się o KCPZPR, Radę Państwa, Falę 56, zwyciężył Komitet Budowy Szkoły. W maju 1959 roku na sesji GRN podjęto uchwałę przekazującą cały plac spółdzielczy pod budowę szkoły Prace nad planem i kosztorysem ukończono w sierpniu 1959 roku. Budynek miał być piętrowy z salą gimnastyczną i klasami.
W roku szkolnym 1959/60 zorganizowano kurs eksternistyczny w zakresie klas 6 i 7 dla wszystkich tych, którzy nie ukończyli z niewiadomych przyczyn szkoły. W 1960/61 zapisanych było 254 uczniów. Kierownikiem szkoły został Wacław Olędzki który sprawował funkcję przez szereg kolejnych lat.
Warunki lokalowe, biorąc pod uwagę tak dużą liczbę uczniów, były bardzo ciężkie. Sale lekcyjne przepełnione, zimno, okna wymagające natychmiastowej wymiany. W 1961/62 szkoła mieściła się w trzech budynkach, w których tylko trzy sale lekcyjne stanowiły własność szkoły, a sześć wynajmowano. W dniu 8.09.1961 rozpoczęto prace przy budowie nowej szkoły, 5.01.1962 został uroczyście oddany do użytku nowy budynek szkoły w Jabłoni Kościelnejużytku nowy budynek szkoły w Jabłoni Kościelnej.

.

Więcej zdjęć
Wydawanie Gazetki Szkolnej
Wydawanie Gazetki Szkolnej było jednym z pierwszych sposobów promocji Szkoły. Przed rozpoczęciem pracy uczniowie mieli zaledwie mgliste pojęcie o tym, co chcieliby wydawać. Nabór do redakcji przeprowadził nauczyciel języka polskiego mgr Piotr Mystkowski, pod jego kierunkiem została opracowana wstępna koncepcja, zakres tematyczny, stałe działy itp. Uczniowie odpowiedzieli sobie na pytanie, o czym  będą pisać.
Wszystkie propozycje zostały wynotowane i uporządkowane w klarowne bloki tematyczne. Nastąpił podział obowiązków:
 •  Zespół redakcyjny (wszyscy członkowie redakcji, czyli tak zwane kolegium redakcyjne) jest najwyższą władzą. Wyznacza ogólny program i koncepcję graficzną, stałe działy, główne obszary zainteresowań, cyklicznie ocenia pracę redaktora naczelnego, sekretarza redakcji, redaktora graficznego.
 •  Redaktor naczelny odpowiada (przed zespołem redakcyjnym i czytelnikami) za całokształt pracy redakcji, realizuje program określony przez zespół redakcyjny, reprezentuje redakcję na zewnątrz, podejmuje ostateczne decyzje o zawartości poszczególnych numerów, przydziela zadania poszczególnym członkom zespołu redakcyjnego.
 • Sekretarz redakcji organizuje pracę redakcji (gromadzenie materiałów, pilnowanie terminów, ponaglanie autorów, przekazywanie materiałów i informacji itp.).
 •  Redaktor graficzny opracowuje makiety graficzne poszczególnych stron, decyduje (w porozumieniu z redaktorem naczelnym) o sposobie rozmieszczenia poszczególnych artykułów, liternictwie, ilustracjach itp.
Pierwszy numer kwartalnika "Jabłoneczka" ukazał się w grudniu 1996 roku.Obecnie "Jabłoneczka" ukazuje się jako dwumiesięcznik. Gazeta jest "zanurzona" w życie Szkoły i stara się wyłącznie o tym pisać.
Kolportaż prowadzony jest przez uczniów na terenie szkoły, w domach rodzinnych oraz okolicznych sklepach. Uczniowie pobierają symboliczną opłatę za każdy numer 0,5 - 1 zł, z tego względu muszą liczyć się z opiniami czytelników, nie odrywać się od ich potrzeb i utrzymywać wysoki poziom oraz dbać o atrakcyjność. Ewentualne kłopoty ze sprzedażą są sygnałem ostrzegawczym. Wszystkie uzyskane ze sprzedaży pieniądze przeznaczane są na wydawanie gazetki i działalność redakcji. Sporadycznie pozyskiwani są płatni reklamodawcy (np. reklama gabinetu medycyny rodzinnej) oraz dotacje z urzędu gminy. Stronę techniczną (komputery, papier, kopiarkę) zapewnia Szkoła.
Na łamach gazety od początku jej istnienia propagowana jest idea budowy sali gimnastyczne przy naszej Szkole. Jeden raz w roku ukazuje się wydanie specjalne "Jabłoneczki" z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. (Niedługo będzie dostępne na naszych stronach, podobnie zresztą jak i numery zwykłe).


Absolwenci
1985/86 klasa VIII "a"

1. Brzósko Marek
2. Brzózko Andrzej
3. Brzozowski Sławomir
4. Brzozowski Tomasz
5. Jabłoński Andrzej
6. Jabłoński Leszek
7. Jabłoński Sławomir
8. Jabłoński Wojciech
9. Jankowski Andrzej
10. Jankowski Jacek
11. Jankowski Krzysztof
12. Perkowski Tadeusz
13. Piekutowski Stanisław
14. Piszczatowski Paweł
15. Uszyński Piotr
16. Wojtkowski Remigiusz
17. Zaręba Remigiusz
1985/86 klasa VIII "b"

1. Grodzka Grażyna
2. Jabłońska Barbara
3. Jabłońska Ewa
4. Kakowska Agnieszka
5. Kępista Wojciech
6. Malinowski Janusz
7. Moczydłowski Antoni
8. Piekutowski Adam
9. Płońska Marzena
10. Śliwoska Dorota
11. Skawski Sławomir
12. Skłodowska Dorota
13. Skarżyńska Ewa
14. Stawierej Renata
15. Wojtkowski Remigiusz
1986/87 klasa VIII "a"

1. Bogucki Władysław
2. Brzozowski Jarosław
3. Czarkowski Andrzej
4. Czarnowski Bogusław
5. Dobkowski Stanisław
6. Gierałtowska Maria
7. Jabłońska Barbara
8. Jabłońska Bogusława
9. Jabłońska Wanda
10. Jabłoński Krzysztof
11. Jabłoński Zygmunt
12. Jankowski Krzysztof
13. Kalinowska Elżbieta
14. Kulesza Dorota
15. Markowska Ewa
16. Szymborska Agnieszka
17. Szymborski Antoni
1986/87 klasa VIII "b"

1. Brzozowska Agnieszka
2. Grodzka Katarzyna
3. Grodzki Marek
4. Jabłoński Grzegorz
5. Jabłoński Krzysztof
6. Jankowski Wiesław
7. Kruszewska Teresa
8. Kućmierowska Dorota
9. Jabłońska Bogumiła
10. Kućmierowski Grzegorz
11. Matusiecki Mariusz
12. Mikołajczyk Tadeusz
13. Piekutowski Krzysztof
14. Płońska Renata
15. Porowska Danuta
16. Rząca Piotr
17. Śliwoski Sławomir
18. Werpachowski Tomasz
1987/88 klasa VIII

1. Brzozowska Katarzyna
2. Jabłońska Iwona
3. Jabłońska Joanna
4. Kaczyńska Katarzyna
5. Kakowska Katarzyna
6. Kalinowska Katarzyna
7. Korzun Renata
8. Malinowska Agnieszka
9. Moczydłowski Mariusz
10. Nowosińska Małgorzata
11. Piekutowska Marzena
12. Sokołowski Michał
13. Szymborski Robert
14. Uszyńska Bożena

1988/89 klasa VIII

1. Brzozowska Bogusława
2. Brzozowska Monika
3. Brzozowski Przemysław
4. Gierałtowski Grzegorz
5. Grodzka Urszula
6. Idźkowska Anna
7. Jabłońska Dorota
8. Jabłoński Jacek
9. Jabłoński Marek
10. Kępista Mirosława
11. Kruszewska Agata
12. Uszyński Leszek
13. Kruszewska Agata
14. Matusiecki Bogusław
15. Mojkowska Agata Anna
16. Piekutowska Agnieszka
17. Pikutowski Piotr
18. Płońska Agnieszka
19. Płoński Grzegorz
20. Porowska Dorota
21. Szymborska Eryka
22. Szymborska Małgorzata
23. Szymborska Wioletta
1989/90 klasa VIII

1. Brzozowska Iwona
2. Dobkowska Ewa
3. Jabłońska Agnieszka
4. Jabłońska Justyna
5. Jabłoński Mariusz
6. Jabłoński Robert
7. Jabłoński Zbigniew
8. Jankowska Agnieszka
9. Jankowska Małgorzata
10. Jankowska Dorota
11. Markowska Małgorzata
12. Nowosińska Urszula
13. Piętka Bogusława
14. Słomińska Edyta
15. Uszyński Rafał
16. Zalewski Jan
17. Zaręba Grzegorz

1990/91 klasa VIII "a"

1. Brzozowski Mariusz
2. Dąbrowski Sylwiusz
3. Drągowski Adam
4. Grodzka Agata
5. Grodzki Leszek
6. Jabłońska Jolanta
7. Jabłońska Małgorzata
8. Jabłoński Jarosław
9. Jabłoński Jerzy
10. Jabłoński Mirosław
11. Jabłoński Wojciech
12. Jabłoński Wojciech
13. Jankowska Joanna
14. Kobosko Radosław
15. Korzun Agata
16. Kostro Mariola
17. Markowska Regina
18. Piekutowski Radosław
19. Porowska Agnieszka
20. Rząca Dariusz
21. Rząca Mirosław
22. Uszyński Adam
23. Wojtkowska Monika
1990/91 klasa VIII "b"

1. Bogucka Iwona
2. Brzozowski Zbigniew
3. Ciecierska Katarzyna
4. Gołaszewski Wojciech
5. Idźkowski Grzegorz
6. Jabłońska Agnieszka
7. Jabłoński Mirosław
8. Kalinowski Dariusz
9. Kulesza Daniel
10. Łupiński Mariusz
11. Markowska Anna
12. Markowski Jarosław
13. Moczydłowska Joanna
14. Mojkowska Beata
15. Piętka Ewa
16. Płoński Grzegorz
17. Płońska Katarzyna
18. Płońska Małgorzata
19. Płoński Wojciech
20. Szymborska Agata
21. Szymborska Aneta
22. Szymborski Robert
23. Uszyńska Renata
24. Szymborska Beata
1991/92 klasa VIII

1. Brzozowska Aneta
2. Choiński Dariusz
3. Gierałtowska Dorota
4. Jabłońska Magdalena
5. Jabłońska Renata
6. Jabłoński Sławomir
7. Jabłońska Urszula
8. Jankowska Teresa
9. Kępista Alicja
10. Korzun Radosław
11. Moczydłowski Marek
12. Perkowski Krzysztof
13. Piekutowski Mariusz
14. Skawski Bogdan
15. Skorupski Sławomir
16. Stawierej Krzysztof
17. Szumborska Halina
18. Uszyńska Ewa
19. Zarzecki Grzegorz

1992/93 klasa VIII "a"

1. Bogucki Krzysztof
2. Dąbrowski Tomasz
3. Jabłoński Tomasz
4. Jabłońska Małgorzata
5. Jabłońska Monika
6. Jabłoński Adam
7. Jabłoński Tomasz
8. Jankowska Barbara
9. Jankowska Kinga
10. Jankowski Tomasz
11. Łupiński Jarosław
12. Perkowski Krzysztof
13. Szymborska Honorata
14. Szymborska Justyna
15. Szymborska Sabina
16. Szymborska Agata
17. Tyborowska Halina
18. Uszyńska Anna
19. Zalewski Paweł
20. Żochowski Marek

1992/93 klasa VIII "b"

1. Ciecierski Wojciech
2. Gierałtowska Grażyna
3. Grodzki Sylwester
4. Jabłońska Grażyna
5. Gosk Anna
6. Juchno Maciej
7. Kakowska Maria
8. Kalinowska Agata
9. Kobosko Piotr
10. Kućmierowska Agnieszka
11. Kućmierowski Mariusz
12. Kulesza Jarosław
13. Kulesza Karol
14. Kuszelewski Sebastian
15. Kuśmirak Konrad
16. Nowosiński Jacek
17. Piszczatowski Szymon
18. Płońska Monika
19. Szymborska Barbara
20. Uszyńska Małgorzata
21. Zarzecka Agnieszka

1993/94 klasa VIII "a"

1. Busma Katarzyna
2. Gosk Ewelina
3. Jabłońska Agnieszka
4. Jabłońska Anna
5. Jabłońska Eliza
6. Jabłońska Jolanta
7. Jabłoński Paweł
8. Jabłoński Radosław
9. Kępista Krystyna
10. Jabłoński Waldemar
11. Nowosiński Andrzej
12. Pasiński Adam
13. Piekutowska Marta
14. Piekutowska Katarzyna
15. Sokołowska Ewa
16. Stawierej Justyna
17. Wojtkowski Krzysztof
18. Żochowska Agnieszka

1993/94 klasa VIII "b"

1. Brzozowski Marcin
2. Dąbrowski Leszek
3. Drągowski Jacek
4. Gierałtowska Justyna
5. Godlewska Agnieszka
6. Jabłońska Beata
7. Jabłoński Zbigniew
8. Jaźwińska Aneta
9. Markowski Paweł
10. Radgowski Sławomir
11. Radgowski Sławomir
12. Rząca Dorota
13. Skorupska Ewa
14. Skorupska Justyna
15. Solich Dorota
16. Szymborski Robert
17. Tyborowski Tomasz
18. Zaręba Tadeusz
19. Żebrowska Justyna

1994/95 klasa VIII

1. Brzozowska Jolanta
2. Brzozowska Marta
3. Choiński Radosław
4. Gierałtowska Dorota
5. Godlewska Joanna
6. Idźkowski Sławomir
7. Juchno Magdalena
8. Malinowski Adam
9. Piekutowski Zbigniew
10. Szymborski Tomasz
11. Płoński Mariusz
12. Płoński Tomasz
13. Franczuk Marcin
14. Raciborska Aneta
15. Rząca Adam
16. Sakowicz Karol
17. Stawierej Marcin
18. Szymborski Arytr
19. Szymborski Daniel
20. Uszyńska Ewa

1995/96 klasa VIII

1. Busma Monika
2. Ciecierska Monika
3. Gierałtowski Paweł
4. Jabłońska Mariola
5. Jabłońska Marzena
6. Jabłońska Renata
7. Jabłoński Dariusz
8. Jabłoński Tomasz
9. Jabłoński Tomasz
10. Jankowska Celina
11. Jankowska Justyna
12. Juchno Sylwester
13. Korzun Adam
14. Kostro Monika
15. Łupiński Wojciech
16. Pasiński Michał
17. Pikutowska Wioletta
18. Rząca Marta
19. Szymborski Karol
20. Tyborowski Paweł
21. Uszyńska Grażyna
22. Wojtkowski Mariusz
23. Zarzecka Elżbieta
24. Żebrowska Aneta
25. Żebrowska Monika
1996/97 klasa VIII "a"

1. Jabłońska Barbara
2. Jabłońska Małgorzata
3. Jabłońska Marta
4. Jabłoński Marek
5. Jabłoński Wojciech
6. Juchno Bogdan
7. Kostro Artur
8. Matusiecka Monika
9. Niewiński Łukasz
10. Piekutowska Katarzyna
11. Piekutowska Maria
12. Piekutowski Daniel
13. Raciborski Tomasz
14. Salam Marian
15. Sokołowski Adam
16. Solich Magdalena
17. Uszyński Andrzej
18. Uszyński Wojciech
19. Wyszyńska Jolanta

1996/97 klasa VIII "b"

1. Choiński Karol
2. Dąbrowska Justyna
3. Gierałtowski Wojciech
4. Idźkowska Honorata
5. Jankowska Barbara
6. Jankowska Ewa
7. Jankowski Zenon
8. Kostro Małgorzata
9. Olędzka Monika
10. Perkowski Andzrej
11. Perkowski Dariusz
12. Skorupska Monika
13. Stawierej Adam
14. Szymborska Beata
15. Szymborski Dariusz
16. Szymborska Iwona
17. Szymborska Katarzyna
18. Wojtkowska Agnieszka
19. Uszyńska Kinga

1997/98 klasa VIII

1. Choińska Łucja
2. Godlewski Karol
3. Godlewski Tomasz
4. Jabłońska Monika
5. Jabłoński Krzysztof
6. Jabłoński Paweł
7. Jaźwiński Adam
8. Juchno Jolanta
9. Kakowski Adam
10. Kępista Anna
11. Konarzewska Karolina
12. Kulesza Błażej
13. Nikiciuk Grażyna
14. Pasiński Rafał
15. Penza Paweł
16. Piętka Anna
17. Raciborski Jan
18. Radgowska Anna
19. Roszkowski Radosław
20. Rząca Anna
21. Rząca Karolina
22. Skłodowski Radosław
23. Skłodowski Radosław
24. Markowski Maciej
25. Stawierej Ewa
26. Stawierej Ewa
27. Szymborski Radosław
28. Zalewski Krzysztof
1998/99 klasa VIII

1. Brzozowski Marek
2. Brzózko Tomasz
3. Ciecierska Ewa
4. Drągowski Tomasz
5. Grodzki Bernard
6. Jabłońska Monika
7. Jabłoński Mikołaj
8. Jabłoński Piotr
9. Jankowski Adam
10. Wnorowski Przemysław
11. Jankowski Łukasz
12. Markowski Marek
13. Moczydłowska Beata
14. Olędzka Agnieszka
15. Perkowska Agnieszka
16. Piekutowski Piotr
17. Ptaszyński Sylwester
18. Roszkowski Marcin
19. Rząca Krystyna
20. Rząca Marek
21. Solich Zdzisława
22. Szymborska Monika
23. Uszyńska Marta

Rok szkolny 1999/2000 jest nietypowym rokiem. W tym roku absolwentami szkoły podstawowej zostają uczniowie klas VIII i VI. Uczniowie klas VIII będą kontynuawać naukę w szkołach średnich lub zasadniczych zawodowych. Zaś uczniowie klas VI kontynuować edukację będą w gimnazjach. Od następnego roku absolwentami będą tylko uczniowie klas VI.
1999/2000 klasa VIII "a"

1. Brzozowska Marzena
2. Jabłońska Barbara
3. Jabłońska Edyta
4. Jabłońska Sylwia
5. Jabłoński Piotr
6. Juchno Krzysztof
7. Krajewska Anna Kamila
8. Nikiciuk Weronika
9. Olędzka Marta
10. Penza Piotr
11. Rząca Piotr
12. Skłodowski Arkadiusz
13. Sokołowski Krzysztof
14. Sokołowski Tomasz
15. Uszyńska Justyna
16. Żochowska Barbara

1999/2000 klasa VIII "b"

1. Gosk Tomasz
2. Grabowski Marcin
3. Jabłońska Anna
4. Jabłońska Elżbieta
5. Jabłoński Mateusz
6. Jabłoński Paweł
7. Jankowski Hubert
8. Łuczaj Krzysztof
9. Marowski Łukasz
10. Niemyjska Małgorzata
11. Piekutowski Karol
12. Płoński Piotr
13. Sakowicz Anna
14. Stawierej Magdalena
15. Szymborski Krzysztof
16. Szymborski Michał
17. Żebiałowicz Aneta

1999/2000 klasa VI "a"

1. Bielińska Marta
2. Grabowska Beata
3. Jabłońska Justyna
4. Jabłońska Katarzyna
5. Jabłoński Maciej
6. Juchno Paulina
7. Kulesza Julian
8. Markowski Artur
9. Markowski Maciej
10. Nikiciuk Tomasz
11. Pańko Jarosław
12. Piekutowski Adam
13. Ptaszyńska Anna
14. Rząca Wojciech
15. Solich Łukasz

1999/2000 klasa VI "b"

1. Jabłońska Marta
2. Jabłoński Piotr
3. Jabłoński Tomasz
4. Jemielita Agnieszka
5. Kostro Kamil
6. Markowski Krzysztof
7. Mystkowski Adam
8. Olędzka Anna
9. Perkowski Jarosław
10. Radgowski Michał
11. Roszkowski Sławomir
12. Rząca Radosław
13. Sakowicz Tomasz
14. Uszyńska Joanna
15. Wnorowski Michał
16. Żebiałowicz Katarzyna

2007 - 2023'
Projekt
Wsparcie
Wróć do spisu treści