Stan organizacyjny szkoły - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej

Przejdź do treści

Stan organizacyjny szkoły

O szkole
Organ prowadzącyDostosowanie systemu kształcenia
Pracę Zespołu Szkół reguluje Statut Szkoły. Zapisy w nim zawarte są zgodne z prawem oświatowym i przestrzegane. Szkoła pracuje zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły. Oferta edukacyjna szkoły, organizacja i przebieg procesu nauczania oraz baza lokalowa wpływają na osiąganie coraz wyższej jakości kształcenia. Dużo uwagi poświęca się kształceniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W szkole są prowadzone zajęcia, które służą usuwaniu deficytów. Pomocą psychologiczno-pedagogiczną było objętych 91 osób. Uczniowie uczestniczą w takich zajęciach jak:

 • Zajęcia wyrównawcze,
 • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
 • Gimnastyka korekcyjna,
 • Zajęcia logopedyczne ,

Prowadzone są także zajęcia rozwijające wiedzę - dodatkowe zajęcia z przedmiotów, takie jak:

 • Dodatkowe zajęcia z języka polskiego, matematyki,
 • Wychowanie do życia w rodzinie

Prowadzone są koła zainteresowań:

 • Chór szkolny,
 • Klub miłośników książki,
 • SKS.
Uroczystości i imprezy
W Zespole Szkół w Jabłoni Kościelnej organizowane były różne imprezy i uroczystości związane ze świętami oraz ważnymi wydarzeniami.
Szkoła brała udział także w życiu lokalnym. Prezentowała swoje osiągnięcia w środowisku poprzez organizowanie imprez i uroczystości gminnych oraz parafialnych a także międzyszkolnych.


 • Dzień Patrona Szkoły,
 • Pasowanie na ucznia,
 • Ślubowanie gimnazjalistów,
 • Święto niepodległości,
 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Apel o bezpieczeństwie,
 • Międzynarodowy Dzień Bibliotek,
 • Andrzejki,
 • Pasowanie na czytelnika,
 • Poranek Wigilijny,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Zimowisko,
 • Rocznica pacyfikacji wsi Jabłoń Dobki,
 • Dzień Ziemi,
 • Dzień Matki,
 • Festyn Rodzinny.
2007 - 2023'
Projekt
Wsparcie
Wróć do spisu treści